Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

ΠΟΙΝΙΚΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΚ 82 § 6)


ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ......................
ΔΙΑ ΤΟΥ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ........................
ΑΙΤΗΣΗ
(Μετατροπής περιοριστικής της ελευθερίας ποινής, που έχει μετατραπεί σε χρηματική ποινή, σε περαιτέρω μετατροπή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας – άρθρο 82 § 6 ΠΚ)

Στ. Τ. του ., κατοίκου ….., …… 68 (περιοχή ……).
_______________________________
            Με την με αριθμό …../…...2009 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου …………., συγχωνεύτηκαν με καθορισμό της εκτιτέας συνολικής ποινής οι σε εκείνη την απόφαση αναφερόμενες επί μέρους ποινές αποφάσεων, σε συνολική ποινή εννέα (9) ετών και ενός (1) μηνός.
            Ως βάση υπολογισμού  της συγχώνευσης, ελήφθη η βαρυτέρα των υπολοίπων, δηλαδή η με αριθμό ……./……..2008 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ……….., με την οποία μου είχε επιβληθεί φυλάκιση τριών (3) ετών για κάθε μία από τις δύο πράξεις και συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) ετών με επαύξηση της πρώτης ισοβαρούς ποινής των τριών (3) ετών της πρώτης πράξης κατά ένα (1) έτος από την ισοβαρή φυλάκιση της δεύτερης πράξης.
            Η ανωτέρω ποινή των τεσσάρων (4) ετών  μετατράπηκε σε χρηματική ποινή προς 5,00 € ημερησίως, με την με αριθμό ……../……..2009 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ………….. (που προσκομίζω και επικαλούμαι), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 §§ 1 και 2 του Ν 3.727/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 §§ 2 και 3 του Ν 3.772/2009.
            Ήδη με την παρούσα και κατ’ άρθρο 82 § 6 ΠΚ, ζητώ την  μετατροπή της περιοριστικής της ελευθερίας συνολικής ποινής της με αριθμό ……/……….2009 (9 έτη και 1 μήνας), που έχει μετατραπεί σε χρηματική ποινή, σε περαιτέρω μετατροπή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας και μάλιστα για τους ακόλουθους λόγους:
1)     Είμαι παντελώς πτωχός, χωρίς να μπορώ με ίδιες δυνάμεις να καταβάλω την χρηματική ποινή προς εξαγορά της στερητικής της ελευθερίας ποινή (όπως προκύπτει από τις σχετικές φορολογικές μου δηλώσεις).
2)     Είναι απαραίτητο να αφεθώ ελεύθερος, ώστε να εργάζομαι τις υπόλοιπες ώρες (πέραν των ωρών της παροχής κοινωνικής εργασίας), ώστε να δυνηθώ να ανταπεξέλθω στις οικονομικές ανάγκες τις δικές μου και της οικογένειάς μου.
3)     Ο Δήμος ………. και ειδικότερα η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου δέχεται την προσφορά εργασίας μου με την ειδικότητα του εργάτη (όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο που προσκομίζω και επικαλούμαι).

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
            1.- Σύμφωνα με το άρθρο 82 § 6 η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από ένα μήνα και έχει μετατραπεί σε χρηματική ποινή ή πρόστιμο μετατρέπεται περαιτέρω σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, αν το ζητεί ή το αποδέχεται εκείνος που καταδικάσθηκε και εφόσον η παροχή τέτοιας εργασίας από το συγκεκριμένο καταδικασμένο είναι εφικτή. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από δύο έτη, και δεν υπερβαίνει τα τρία μπορεί να μετατρέπεται σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, αν το ζητεί ή το αποδέχεται εκείνος που καταδικάσθηκε και εφόσον η παροχή τέτοιας εργασίας από το συγκεκριμένο καταδικασμένο είναι εφικτή.
            2.- Σύμφωνα με προσθήκη στην ανωτέρω παράγραφο με το άρθρ.16 παρ.4 Ν.3727/2008, για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, στην περίπτωση καθορισμού συνολικής ποινής, αρκεί η βαρύτερη ποινή φυλάκισης να μην υπερβαίνει τα τρία έτη.
            3.- Σύμφωνα με την πάγια ισχύουσα νομολογία κατά τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1 και 97 ΠΚ, επί πραγματικής συρροής εγκλημάτων επιβάλλεται μία συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από την επαύξηση της βαρύτερης από τις ποινές που συρρέουν κατά το λόγο των υπολοίπων επί μέρους συρρεουσών ποινών. Οι ποινές αυτές που συρρέουν διατηρούν την νομική αυτοτέλειά τους και μετά τον καθορισμό της συνολικής και δεν απορροφώνται απ΄ αυτήν (βλέπετε ΑΠ 63/2006 ΠΟΙΝΧΡ 2006/696 και ΑΠ 415/2006 Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, που προσκομίζω και επικαλούμαι).
            4.- Στην υπό κρίση αίτηση, προκύπτει σαφέστατα ότι η συνολική ποινή των 9 ετών και 1 μηνός αποτελείται από ποινές που αφορούν δύο συγχωνευμένες ποινές: Η πρώτη συγχωνευμένη ποινή είναι αυτή της ποινής βάσης (στερητική της ελευθερίας ποινής 3 έτη για την πρώτη πράξη και 3 έτη για την δεύτερη πράξη και κατά συγχώνευση 4 έτη), ενώ οι επόμενες ποινές συγχωνεύονται σ’ αυτήν, χωρίς περαιτέρω συγχωνεύσεις η κάθε μία.
Συνεπώς, σύμφωνα με την νεοεισαχθείσα (2008) προσθήκη στο άρθρο 82 § 6 ΠΚ,  στην περίπτωση καθορισμού συνολικής ποινής, αρκεί η βαρύτερη ποινή φυλάκισης να μην υπερβαίνει τα τρία έτη, όπως ακριβώς ισχύει στην υπό κρίση αίτησή μου. Έτσι, εάν η βαρύτερη ποινή είναι μεγαλύτερη των 3 ετών, αλλά αποτελείται από μία συνολική ποινή στην οποία συγχωνεύτηκαν ποινές τριών (3) ετών ή και μικρότερες, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι η συνολική ποινή, αλλά οι μερικότερες, που κατά την πάγια νομολογία του ΑΠ διατηρούν την νομική αυτοτέλειά τους και μετά τον καθορισμό της συνολικής εκτιτέας ποινής.
            5.- Συνεπώς, στην υπό κρίση αίτηση συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 82 § 6.
            ΕΠΕΙΔΗ με την παρούσα παραιτούμαι από τις προθεσμίες κλητεύσεως, αλλά και από αυτήν την ίδια την κλήτευσή μου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η αίτησή μου. Να μετατραπεί περαιτέρω σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας η συνολική εκτιτέα ποινή των 9 ετών και 1 μηνός, που μου επιβλήθηκε με την με αριθμό ……./……..2009 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ..............
………….., ……….2009
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. (μέρος 8ο-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ……
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ………. ……. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Χ. – Π. Α.Ε.» και δ.τ. «Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο ……… ………, …………, με αρ. ΜΑΕ ……………..

Στ.. ……… σήμερα την 28 ………… ……. ημέρα ………. και ώρα …. και στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Χ. – Π. Α.Ε.» και δ.τ. «Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο ……………., …………….., με αρ. ΜΑΕ ………. και Α.Φ.Μ. ………… της Δ.Ο.Υ. ……………, συνήλθε μετά από πρόσκληση του κ. Η. Ε. του Δ. το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ήτοι :
1) Η. Ε. του Δ. και της Μ., που γεννήθηκε στο …………. το 19.., κάτοικος ……………, ……………….. 76, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …………./……………/Τ.Α. …………., με ΑΦΜ ………… της … Δ.Ο.Υ ………………, έλληνας υπήκοος.
2) Γ. Ε. του Δ. και της Μ., που γεννήθηκε στο . το 19…, κάτοικος ……… , κάτοχος του υπ’ αριθμ. …../…… Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας που εκδόθηκε από το …………., έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ ………. της ΔΟ.Υ. …………
3) Δ. Κ. του Η. και της Ά., που γεννήθηκε στο …………. το 19.., κάτοικος ……….., κάτοχος του υπ’ αριθμ. ………../……….. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας που εκδόθηκε από το …………., έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ ……………. της ΔΟΥ Δράμας.
Αφού παρίστανται όλοι οι Σύμβουλοι και υφισταμένης νομίμου απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, αρχίζει η συζήτηση με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως:
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: «Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου».
Επί του θέματος ο κ. Η. Ε., λαβών το λόγο, αφού ενημέρωσε τα μέλη για την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα Πρακτικά με αριθμό ../28…… της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας και την μεταβίβαση των μετοχών της, ζητά από τα μέλη την συγκρότησή τους σε σώμα.
Κατόπιν συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε ομόφωνα την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα ως εξής:
1) Η. Ε. του Δ. και της Μ., που γεννήθηκε στο … το 19.., κάτοικος ……., …….. 76, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό … ……./…../…….., με ΑΦΜ ….. της ΔΟΥ …………, έλληνας υπήκοος, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2) Γ. Ε. του Δ. και της Μ., που γεννήθηκε στο ….. το 19.., κάτοικος….., κάτοχος του υπ’ αριθμ. ………/……….. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ……….., έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ ……….. της ΔΟ.Υ. ………….., ως μέλος.
3) Δ. Κ. του Η. και της Ά., που γεννήθηκε στο …….. το 19.., κάτοικος ……, κάτοχος του υπ’ αριθμ. …../…….. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας που εκδόθηκε από το …….., έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ …… της ΔΟΥ …………, ως μέλος.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: «Εκπροσώπηση της Εταιρείας».
Βάσει του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Η. Ε. του Δ. την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: «Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής».
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το Καταστατικό δικαίωμα υπογραφής στον Η.Ε. του Δ., ο οποίος με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί αξιόγραφα, παραλαμβάνει έγγραφα, συμβάλλεται με τις τράπεζες για οποιαδήποτε σύμβαση, δίνει εντολές πληρωμής και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

___________________________                                          _____________________
Η.Ε.                                                                                                                     Γ. Ε.

                                                                                                     _____________________
                                                                                                                          Δ. Κ.

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. (μέρος 7ο)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ …………
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ………………. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Χ. – Π. Α.Ε.» και δ.τ. «Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο …………, με αρ. ΜΑΕ …………………...

Στη …………… σήμερα την ………………….. ημέρα ………….. και ώρα 08.00 και στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Χ. – Π. Α.Ε.» και δ.τ. «Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο ………….., με αρ. ΜΑΕ …………. και Α.Φ.Μ. ………….. της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ………………, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Α. Α. του Σ. το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ήτοι :
1) Α. Α. του Σ. και της Σ., ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,
2) Γ. Χ. του Κ. και της Ά., ως μέλος του Δ.Σ. και
3) Μ. Χ. του Κ. και της Ά., ως μέλος του Δ.Σ..
Αφού παρίστανται όλοι οι Σύμβουλοι και υφισταμένης νομίμου απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, αρχίζει η συζήτηση με μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως:
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας».
Επί του θέματος ο Πρόεδρος Α. Α. του Σ., λαβών το λόγο, αφού ενημέρωσε τα μέλη για την πρόθεση υποβολής παραίτησης όλων των μελών του Δ.Σ., εισηγείται στα μέλη την αναγκαιότητα συγκλήσεως έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Κατόπιν συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την …., ημέρα …. και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, για λήψη απόφασης επί του άνω θέματος. Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να μη γίνουν οι δημοσιεύσεις της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις εφημερίδες όπως ορίζεται στο νόμο, διότι όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ήδη δήλωσαν ότι θα μετάσχουν στην έκτακτη Γ.Σ. χωρίς δημοσίευση της προσκλήσεως και δεν θα προβάλλουν αντίρρηση γι' αυτό.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

___________________________                            _____________________
Α. Α.                                                                   Γ. Χ.

_____________________
Μ. Χ.


--------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ..
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ …………… ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Χ. Π. Α.Ε.», καο δ.τ. «Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο …….
με αρ. ΜΑΕ ……………………..
        Στη ……………….. σήμερα την ………. ημέρα …………. και ώρα 10.00 και στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Χ. – Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο ………………, με αρ. ΜΑΕ …………. και Α.Φ.Μ. ……………. της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ……….., συνήλθαν, κατόπιν της από ………… προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Δ.Σ. με αριθμό ………./……….), όλοι οι μέτοχοι αυτής, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
        Η σύγκληση των μετόχων για να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έγινε αυτόκλητα και χωρίς να δημοσιευτεί στις εφημερίδες σχετική Πρόσκληση του Δ.Σ., συνέρχεται όμως νομίμως αφού μετέχουν αυτής όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας και δοθέντος ότι κανείς εκ των μετόχων δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της.
        Κατά τη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ο μέτοχος ήτοι:
Η. Ε. του Δ. και της Μ., κάτοικος …………, ………… 76, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό … …./………/Τ.Α. ……. και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου ………….. της  Δ.Ο.Υ. …………….., με αριθμό μετοχών και ψήφων ……………. (………………).
        Παρέστησαν επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι:
1) Α. Α. του Σ. και της Σ., κάτοικος ……………, ………… 23, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό .. ……./…………/Τ.Α. …………. και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου ………….. της ….. Δ.Ο.Υ. …………., Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, 
2) Γ. Χ. του Κ. και της Ά., κάτοικος ………, ………….. 9, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …. …………./…………/Α.Τ. ………………… και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου ………….. της ……’ Δ.Ο.Υ. ………………,  μέλος του Δ.Σ. και 
3) Μ. Χ. του Κ. και της Ά., κάτοικος …………, …………. 4β, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …. ………../…………. Α.Τ. …………………. και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου ………….. της ….’ Δ.Ο.Υ. ………………., μέλος του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Α. Α., προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα τον Μ. Χ..
O Πρόεδρος της Γ.Σ. διάβασε τον κατάλογο των μετόχων και διαπίστωσε ότι είναι παρών ο μοναδικός μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στο σημείο αυτό άπαντα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας υπέβαλαν στη Γ.Σ. τις από ………… παραιτήσεις τους από την ιδιότητά τους ως Προέδρου και μελών του Δ.Σ. και ως Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας του πρώτου.
Η Γενική Συνέλευση στη συνέχεια επικύρωσε τον παραπάνω κατάλογο και εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο της Γ.Σ. τον παριστάμενο Η. Ε. του Δ., ο οποίος διάβασε το θέμα της ημερήσιας διατάξεως.
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: "Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας".
Επί του θέματος ο Πρόεδρος Η. Ε. του Δ., λαβών το λόγο, ενημέρωσε τους λοιπούς ότι μετά την ανωτέρω παραίτηση όλων των συμβούλων του Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση πρέπει να προβεί στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία.
Μετά ταύτα η Γ.Σ. μετά από νόμιμη ψηφοφορία με ομόφωνη απόφαση ψηφίζει παμψηφεί το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με πενταετή θητεία ως παρακάτω:
1)    Η. Ε. του Δ.  και της Μ., που γεννήθηκε στο ……………  το ……….., κάτοικος ………….., ……… 76, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό … ………./…………./Τ.Α. …………., με ΑΦΜ ………….. της  ΔΟΥ ………………, έλληνας υπήκοος, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
2)    Γ. Ε. του Δ. και της Μ., που γεννήθηκε στο …. το ….., κάτοικος …………….., , κάτοχος του υπ’ αριθμ. …. ………../…… Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας που εκδόθηκε από το  Α.Τ. ……., έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ ………… της  ΔΟ.Υ. …………, ως μέλος του Δ.Σ.
3)    Δ. Κ. του Η. και της Ά., που γεννήθηκε στο ………  το ……, κάτοικος …………, κάτοχος του υπ’ αριθμ. .. …../….. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. ……., έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ ……….. της  ΔΟΥ ……., ως μέλος του Δ.Σ.
Επίσης, η Γ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και απαλλάσσει τα μέλη του απερχομένου Δ.Σ. πάσης ευθύνης και ευχαριστεί τους συμβούλους για τη μέχρι σήμερα προσφορά τους στην εταιρεία.      
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
______________________                      ____________________
Η. Ε.                                                        Μ. Χ.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.
______________________________
Γ. Χ.
______________________________
Μ. Χ.
_______________________________
Α. Α.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
______________________________
______________________________

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. (μέρος 6ο)


Δ Η Λ Ω Σ Η - Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η
Ο υπογράφων Γ. Χ. του Κ. και της Ά., κάτοικος ……., οδός …… αρ. …, με Α.Δ.Τ. ………….. του Α.Τ. ……………….. και Α.Φ.Μ. ……….. της Δ.Ο.Υ. ………………., υπό την ιδιότητά μου ως μετόχου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Χ. – Π. Α.Ε.» και δ.τ. «Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο ………………., με αρ. ΜΑΕ ………… και Α.Φ.Μ. ………… της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ……………, με την παρούσα μου δηλώνω και βεβαιώνω ότι έχω λάβει προσηκόντως και εμπροθέσμως από την παραπάνω εταιρεία τα ποσά των κερδών/μερισμάτων που μου αναλογούν, τα οποία έχουν προκύψει κατά τις χρήσεις από την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας μέχρι και σήμερα  και ουδέν πρόσθετο ποσό δικαιούμαι λαμβάνειν από κανέναν λόγο και οιαδήποτε αιτία, δεν έχω δε ούτε διατηρώ καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση από την άνω εταιρεία και σε κάθε περίπτωση παραιτούμαι από οποιαδήποτε σχετική απαίτηση/αξίωσή μου.
…………., ……………………………
Ο ΔΗΛΩΝ

_______________________
Γ. Χ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ……., …………………

ΠΡΟΣ:
κ. Α. Α. του Σ.,
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Χ. – Π. Α.Ε» και  δ.τ. «Π. Α.Ε.»
ΕΔΡΑ: Δήμος …………………………….,
Αρ. ΜΑΕ: ………………..
Α.Φ.Μ.: …………….  της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ………………….. 

Κ. Πρόεδρε,
Με την παρούσα μου σας δηλώνω ότι, κατόπιν της πώλησης των μετοχών μου στον κ. Η. Ε. του Δ. και της Μ., παραιτούμαι από τη θέση μου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και επιπροσθέτως σας δηλώνω ότι δεν έχω ούτε διατηρώ ουδεμία αξίωση/απαίτηση έναντι της εταιρείας για οιονδήποτε λόγο και αιτία.
Ο Δηλών

_______________________________
Γ. Χ.

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. (μέρος 5ο)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Στη …………… σήμερα την 28 Δεκεμβρίου …………, ημέρα …………., μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων, αφενός των 1) Γ. Χ. του Κ. και της Ά., κατοίκου ………….., οδός ……… αρ. .., με Α.Δ.Τ. ………../00.00.0000 του ΑΤ ………………. και Α.Φ.Μ. ………………. της Δ.Ο.Υ. ………… και 2) Μ. Χ. του Κ. και της Ά., κατοίκου ……………, οδός ……………. αρ. …, με Α.Δ.Τ. ……/00.00.0000 του Α.Τ. …………….. και Α.Φ.Μ. ……………. της Δ.Ο.Υ. ……………, οι οποίοι παρακάτω στο παρόν θα αναφέρονται ως «ΠΩΛΗΤΕΣ» και αφετέρου του Η. Ε. του Δ. και της Μ., κατοίκου ……., οδός …….., αρ. .., με Α.Δ.Τ. ……./00.00.0000 του Τ.Α. …… και Α.Φ.Μ. …….. της Δ.Ο.Υ. …………., ο οποίος παρακάτω στο παρόν θα αναφέρεται ως «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
1. Οι αφενός συμβαλλόμενοι «ΠΩΛΗΤΕΣ» δηλώνουν ότι έχουν στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή τους, τους παρακάτω προσωρινούς τίτλους που ενσωματώνουν το σύνολο των μετοχών (σε ποσοστό 100%) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α. Χ. – Π. Α.Ε.», και τον δ.τ. «Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο ……., …………, …….., με αρ. ΜΑΕ ……….. και Α.Φ.Μ. …………. της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ……………, η οποία παρακάτω στο παρόν θα αναφέρεται ως «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει των οποίων προσωρινών τίτλων έκαστος εκ των «ΠΩΛΗΤΩΝ» αποδεικνύει τη συμμετοχή του στην παραπάνω ανώνυμη εταιρεία και σε αυτούς τους τίτλους ενσωματώνονται τα επί και τα εκ των τίτλων δικαιώματα συμμετοχής καθενός τους στην παραπάνω εταιρεία.
Ειδικότερα:
α) ο πρώτος εξ αυτών Γ. Χ. του Κ. κατέχει τους με αύξοντα αριθμό ΕΝΑ (1), ΔΥΟ (2), ΤΡΙΑ (3) και ΤΕΣΣΕΡΑ (4) προσωρινούς τίτλους μετοχών, εκδόσεως της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» που αντιστοιχούν ο με αριθμό ΕΝΑ (1) σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές (αύξοντες αριθμοί μετοχών 000.001 έως 050.000), ο με αριθμό ΔΥΟ (2) σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές (αύξοντες αριθμοί μετοχών 050.001 έως 100.000), ο με αριθμό ΤΡΙΑ (3) σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές (αύξοντες αριθμοί μετοχών 100.001 έως 150.000), ο με αριθμό ΤΕΣΣΕΡΑ (4) σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές (αύξοντες αριθμοί μετοχών 150.001 έως 165.000) και ο με αριθμό ΠΕΝΤΕ (5) σε οκτακόσιες πενήντα μία (851) μετοχές (αύξοντες αριθμοί μετοχών 165.001 έως 165.851), δηλαδή κατέχει 165.851 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανωτέρω εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ,
β) ο δεύτερος εξ αυτών Μ Χ. του Κ. κατέχει τους με αύξοντα αριθμό ΕΞΙ (6), ΕΠΤΑ (7), ΟΚΤΩ (8) και ΕΝΝΕΑ (9) προσωρινούς τίτλους μετοχών, εκδόσεως της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» που αντιστοιχούν ο με αριθμό ΕΞΙ (6) σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές (αύξοντες αριθμοί μετοχών 165.852 έως 215.851), ο με αριθμό ΕΠΤΑ (7) σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές (αύξοντες αριθμοί μετοχών 215.852 έως 245.851), ο με αριθμό ΟΚΤΩ (8) σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές (αύξοντες αριθμοί μετοχών 245.852 έως 248.851) και ο με αριθμό ΕΝΝΕΑ (9) σε πεντακόσιες σαράντα εννέα (549) μετοχές (αύξοντες αριθμοί μετοχών 248.852 έως 249.400), δηλαδή κατέχει 83.549 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανωτέρω εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ,
2. Ο πρώτος εκ των αφ’ ενός συμβαλλομένων «ΠΩΛΗΤΩΝ» Γ. Χ. του Κ. τους παραπάνω προσωρινούς τίτλους (ΕΝΑ, ΔΥΟ, ΤΡΙΑ, ΤΕΣΣΕΡΑ και ΠΕΝΤΕ), καθώς και τις μετοχές (συνολικά 165.851) που ενσωματώνονται σε καθέναν από αυτούς, μετά των πάσης φύσεως επ’ αυτών και εξ αυτών δικαιωμάτων τους, ήδη σήμερα με το παρόν πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει δια συμφωνίας περί μεταθέσεως της κυριότητας, νομής και κατοχής τους, τηρουμένων και των διατυπώσεων του άρθρου 8 του Ν. 2190/1920, προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο «ΑΓΟΡΑΣΤΗ» Η. Ε. του Δ., ελεύθερους παντός εν γένει βάρους, φόρου, χρέους, μεσεγγυήσεως, ενεχυριάσεως, κατασχέσεως και παντός εν γένει νομικού ελαττώματος και εκχωρεί τα πάσης φύσεως δικαιώματά του επί και εκ των τίτλων και των ενσωματωμένων σε αυτούς μετοχών, αντί συνολικού τιμήματος εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ (149.295,90 €), το οποίο τίμημα καταβλήθηκε σήμερα σε μετρητά στον «ΠΩΛΗΤΗ» αυτόν. Ο «ΠΩΛΗΤΗΣ» αυτός δηλώνει ότι έλαβε το παραπάνω ποσό, του παρόντος έχοντος θέση εξοφλητικής απόδειξης του προαναφερθέντος και καταβληθέντος ποσού.
3. Ο δεύτερος εκ των αφ’ ενός συμβαλλομένων «ΠΩΛΗΤΩΝ» Μ. Χ. του Κ. τους παραπάνω προσωρινούς τίτλους (ΕΞΙ, ΕΠΤΑ, ΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ), καθώς και τις μετοχές (συνολικά 83.549) που ενσωματώνονται σε καθέναν από αυτούς, μετά των πάσης φύσεως επ’ αυτών και εξ αυτών δικαιωμάτων τους, ήδη σήμερα με το παρόν πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει δια συμφωνίας περί μεταθέσεως της κυριότητας, νομής και κατοχής τους, τηρουμένων και των διατυπώσεων του άρθρου 8 του Ν. 2190/1920, προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο «ΑΓΟΡΑΣΤΗ» Η. Ε. του Δημητρίου, ελεύθερους παντός εν γένει βάρους, φόρου, χρέους, μεσεγγυήσεως, ενεχυριάσεως, κατασχέσεως και παντός εν γένει νομικού ελαττώματος και εκχωρεί τα πάσης φύσεως δικαιώματά του επί και εκ των τίτλων και των ενσωματωμένων σε αυτούς μετοχών, αντί συνολικού τιμήματος εβδομήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (75.194 €) το οποίο τιμήματος καταβλήθηκε σήμερα σε μετρητά στον «ΠΩΛΗΤΗ» αυτόν. Ο «ΠΩΛΗΤΗΣ» αυτός δηλώνει ότι έλαβε το παραπάνω ποσό, του παρόντος έχοντος θέση εξοφλητικής απόδειξης του προαναφερθέντος και καταβληθέντος ποσού.
4. Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται την παραπάνω πώληση ως έγκυρη, ισχυρή και σύμφωνη με τη βούλησή τους και αναγνωρίζουν το προαναφερθέν τίμημα – το οποίο προσδιορίσθηκε με βάση α) την σημερινή καθαρή λογιστική θέση της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», όπως αυτή απεικονίζεται στα οικονομικά στοιχεία και στα τηρούμενα βιβλία της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» (περιλαμβανομένων των δημοσιευμένων Ισολογισμών, Οικονομικών Καταστάσεων και Αποτελεσμάτων μέχρι και της χρήσεως που έληξε στις 31.12.0000), β) τον πρόχειρο Ισολογισμό (Ισοζύγιο) με ημερομηνία 28.12.0000 της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», ο οποίος, υπογραφόμενος από τα μέρη, προσαρτάται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σώμα μετ’ αυτής και γ) το κεφάλαιο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» (μετοχικό και αποθεματικό) – ως εύλογο και δίκαιο, παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα ακύρωσης της παρούσας δικαιοπραξίας.
5. Οι «ΠΩΛΗΤΕΣ» δηλώνουν ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και εγγυώνται προς την αγοράστρια τα ακόλουθα:
• ότι, κατόπιν της καταβολής του ανωτέρω συμφωνηθέντος τιμήματος πωλήσεως των μετοχών τους, δεν έχουν ούτε διατηρούν καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση/αξίωση κλπ., από οιονδήποτε λόγο και αιτία, έναντι του «ΑΓΟΡΑΣΤΗ» και σε κάθε περίπτωση παραιτούνται από οιαδήποτε αξίωση/απαίτησή τους, πλην της καταβολής του υπολοίπου τιμήματος, όπως ανωτέρω περιγράφεται,
• ότι το καταστατικό ιδρύσεως της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» είναι σε πλήρη ισχύ, όλες δε οι τροποποιήσεις του περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα τεύχη ΑΕ και ΕΠΕ των Φ.Ε.Κ. που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας που προσαρτάται και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σώμα μετ’ αυτής,
• ότι η από της ιδρύσεως και μέχρι σήμερα γενόμενη διοίκηση και διαχείριση της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» ήταν νομότυπη και ότι τα Πρακτικά των συνελεύσεων των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», που έχουν καταχωρηθεί στα αντίστοιχα Βιβλία της, αντιπροσωπεύουν όλα τα πρακτικά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα,
• ότι οι ισολογισμοί της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» όλων των ετών, από της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα (συμπεριλαμβανομένου και του Ισολογισμού 1.1-31.12.0000), είναι ορθοί και ακριβείς και απεικονίζουν την αληθή οικονομική κατάστασή της,
• ότι τα εμπορικά καθώς και τα φορολογικά/λογιστικά βιβλία και στοιχεία της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» συμπεριλαμβάνουν όλες τις αληθείς συναλλαγές της μέχρι την 28 Νοεμβρίου 0000 και απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της,
• ότι μέχρι σήμερα η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από την φορολογική, ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία,
• ότι οι πάσης φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τρίτους ελέγχθηκαν, ακόμη και όσες αφορούν τις εκκρεμείς μεταχρονολογημένες επιταγές, εκδόσεως της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», όπως αυτές μνημονεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας που προσαρτάται και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σώμα μετ’ αυτής, το οποίο ποσό δηλώνει ότι αναλαμβάνει και εγγυάται να καταβάλει ο «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», πέραν δε των ανωτέρω υποχρεώσεων δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» έναντι οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου,
• ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς συμβάσεις της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» με κανέναν από τους προμηθευτές της,
• ότι, πέραν αυτών που εξάγονται από τα επίσημα λογιστικά βιβλία, δεν υπάρχουν άλλες οφειλές της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» από φόρους, χρέη ή πρόστιμα κλπ. που να έχουν επιβληθεί κατ’ εφαρμογή του συνόλου της διοικητικής και εργατικής νομοθεσίας (από Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Τελωνεία, Επιθεωρήσεις Εργασίας κλπ.),
• ότι δεν υπάρχουν καθόλου εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις (αστικές, ποινικές, διοικητικές) και δεν έχει εγερθεί ούτε εκκρεμεί καμία αγωγή, αίτηση, ένδικο μέσο, ή άλλη διαδικασία ή ένδικη απαίτηση/αξίωση εναντίον της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και οι «ΠΩΛΗΤΕΣ» δεν έχουν ειδοποίηση ή γνώση ότι απειλείται κάποια δικαστική ενέργεια εναντίον της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»,
• ότι το μισθωτήριο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» με την ιδιοκτήτρια του γραφείου της Λαχαναγοράς, αντίγραφο του οποίου υπογραφόμενο από τα μέρη, προσαρτάται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας, που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σώμα μετ’ αυτής, είναι απολύτως νόμιμο και ισχυρό, τα αναφερόμενα σε αυτό μισθώματα είναι το πράγματι καταβαλλόμενο, δεν υπάρχουν οιεσδήποτε άλλες συμφωνίες, ρητές ή μη, σχετικές με το μισθωτήριο αυτά και μέχρι σήμερα έχουν τηρηθεί όλοι οι μισθωτικοί όροι εκ μέρους της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»,
• ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» απασχολεί σήμερα προσωπικό δύο (2) συνολικά εργαζομένων, όπως φαίνονται στην οικεία θεωρημένη Κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας, αντίγραφο της οποίας υπογραφόμενο από τα μέρη, προσαρτάται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας, που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σώμα μετ’ αυτής,
• ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει την αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη χρήση της επωνυμίας/διακριτικού τίτλου «Π. Α.Ε.», για χρήση σχετική με το σκοπό της, τον οποίο χρησιμοποιεί ανενόχλητα από της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα, δύναται δε να εξακολουθήσει να το χρησιμοποιεί και στο μέλλον,
6. Επίσης, οι «ΠΩΛΗΤΕΣ», τελούντες εν γνώσει του ότι για την νομιμότητα της παρούσας πωλήσεως και μεταβιβάσεως των παραπάνω μετοχών τους προς την αγοράστρια απαιτείται κατά νόμο η υποβολή σχετικής φορολογικής δηλώσεως προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., παρέχουν στον «ΑΓΟΡΑΣΤΗ» την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως αντ’ αυτών και για λογαριασμό τους ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες φορολογικές διαδικασίες καθώς και να υποβάλει και υπογράψει τα αναγκαία έγγραφα (δηλώσεις κλπ.) προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης λόγω πωλήσεως των ανωτέρω μετοχών τους προς την αγοράστρια. Ομοίως και σε κάθε περίπτωση οι «ΠΩΛΗΤΕΣ» οφείλουν να συμπράξουν και αυτοπροσώπως, εφόσον ζητηθεί, σε κάθε αναγκαία ενέργεια καθώς και να προσκομίσουν τα τυχόν αναγκαία για την εν λόγω φορολογική δήλωση έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν τον καθέναν τους (όπως πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητος, ασφαλιστικής ενημερότητος και άλλα απαιτούμενα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
6. Οι «ΠΩΛΗΤΕΣ», για την νομιμότητα της παρούσας πώλησης και μεταβίβασης των παραπάνω μετοχών τους προς τον «ΑΓΟΡΑΣΤΗ», θα υποβάλουν εμπροθέσμως τις σχετικές φορολογικές δηλώσεις προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ……….. και θα καταβληθεί Φόρος Υπεραξίας για την παρούσα μεταβίβαση.
7. Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία και για κάθε διαφορά από το παρόν ή την εκτέλεση ή την ερμηνεία αυτού αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, στα οποία τα μέρη ρητώς υπάγονται με το παρόν.
Σε πίστωση των ανωτέρω οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση και όλα τα σε αυτή προσαρτώμενα και αναπόσπαστα Παραρτήματα σε επτά (7) πρωτότυπα, κι έλαβαν κάθε συμβαλλόμενος από δύο (ένα για το αρχείο του και ένα για κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθενός συμβαλλομένου), ενώ το έβδομο (7ο) θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ …………..
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ                                                                                                               Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
__________________                                                                                      _________________
Γ. Χ.                                                                                                                      Η. Ε.
__________________
Μ. Χ.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. (μέρος 4ο)


ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ο υπογράφων Γ. Χ. του Κ. και της Ά., κάτοικος …………, οδός …………. αρ. .., με Α.Δ.Τ. ……………../00.00.0000 του Α.Τ. ………………. και Α.Φ.Μ. …………………… της Δ.Ο.Υ. …………….., υπό την ιδιότητά μου ως μετόχου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Α. Χ. – Π. Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο ……………..,  ……………………….., ………….., με αρ. ΜΑΕ …………….. και Α.Φ.Μ. ………………….. της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. …………….., με την παρούσα μου δηλώνω ότι έλαβα από τον Α. Α. του Σ., Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας, τους με αύξοντες αριθμούς ΕΝΑ (1), ΔΥΟ (2), ΤΡΙΑ (3) , ΤΕΣΣΕΡΑ (4) και ΠΕΝΤΕ (5) προσωρινούς  τίτλους μετοχών, εκδόσεως της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ (165.851) κοινές ονομαστικές  μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ, με αύξοντες αριθμούς μετοχών κάθε τίτλου αντιστοίχως 000.001 έως 050.000, 050.001 έως 100.000, 100.001 έως 150.000, 150.001 έως 165.000 και 165.001 έως 165.851.
……………….., 00.00.0000
Ο δηλών και παραλαβών  Μέτοχος

_____________________
Γ. Χ.

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. (μέρος 3ο)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Α. Χ. – Π. Α.Ε.»
και δ.τ. «Π. Α.Ε.»
ΕΔΡΑ: Δήμος ………….. – οδός ………………..
Αρ. ΜΑΕ: …………………………………..
Α.Φ.Μ.: …………………. της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ……………………………..

[Συνεστήθη με την καταχώρισή της στις 15.11…………. στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ………….. και πήρε αριθμό μητρώου Α.Ε. ………………………… βάσει αποφάσεως του οικείου Νομάρχη με την οποία δόθηκε άδεια συστάσεως και εγκρίθηκε το καταστατικό της, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ…………/03.05………… πράξη τ.. Συμβολαιογράφου …………… …………].

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ:
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (249.400 €)
ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΣΕ:
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ (249.400) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ:
ΕΥΡΩ ΕΝΑ (1,00 €)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (50.000) ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ:
ΕΝΑ (1)
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ:
Γ. Χ. ΤΟΥ Κ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ:
ΕΝΝΕΑ (9)
ΑΥΞΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:
Αριθμ. 000.001 – 050.000

Εντολή Δ.Σ.
Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου …….
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

______________________________
Α. Α. του Σ.


Ο παρών προσωρινός τίτλος μετεβιβάσθηκε και παραδόθηκε σήμερα από τον μέτοχο Γ. Χ. του Κ. στον Η. Ε. του Δ., σύμφωνα με το από 28 Δεκεμβρίου ……….. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πωλήσεως Μετοχών.
…………………. 28 Δεκεμβρίου …………
Ο ΠΩΛΗΤΗΣ                                        Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

__________________________     ______________________________
Γ. Χ.                                                       Η. Ε.